Kultúra

Kultúra, művelődés

Régi okiratokat lapozgatva, falusfeleimmel beszélgetve mindjobban megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy Kökösben mindig virágzott a közművelődés. A lázas keresgélés, anyaggyűjtögetés arról győzött meg, hogy jeles "oskola mesterek", igaz népnevelők alapos, kitartó, kemény fáradozással, hivatástudattal nevelték a faluközösség apraját-nagyját közös kultúránk megörzésére.

Az első szindarabos táncmulatságok a különböző felekezetek szervezésében láttak napvilágot. Megemlitendő az 1893-as feljegyzés, amelyben Benedek Gáborné /unitárius lelkész felesége/ a kolozsvári Művelődési felügyelőség engedélyét kéri "A Legnagyobb hatalom" cimű szindarab bemutatására. A sikeres bemutatkozás után sorra mutatták be a 30-as évek legközismertebb népszinműveit: A cigány, A betyár kendője, Piros bugyelláris, Falurossza.

A szinjátszás terén csúcspontot az 1950-80-as évek jelentenek, amikor szakavatott kézbe kerül a művelődés irányitása Varga Vilmos, György Ferenc, Konnáth Klára, Komán Mihály, Vass Rozália pedagógusok személyében. Évente több nagyszabású műsoros előadást szerveztek, ahol a szinjátszokon kivül tánccsoportok, bábosok, zenés irodalmi összeállitások szerepeltek műsoron. Szinjátszoink  a megyei versenyen II., III. Dijazottai voltak. Figyelemre méltó előadások: Légy jó mindhalálig, A tanitónő, Buborékok, A fösvény, Fehér Anna és mások. A lelkes szakirányitók neve mellett /György Piroska, Kósa Anna, Komán Ilona, Sztolyka Ilona/ Felsorakoztak a legtehetségesebb műkedvelők, akik nemcsak itthon örvendtek igen nagy népszerűségnek, hanem a környék falvaiban tartott előadások során / Illyefalva, Szentivánlaborfalva, Bölön, Nagyborosnyó, Uzon, Árkos stb./ is sorakoztatták a közönséget. Emlitésre méltó: Pataki István, Sárosi Sándor, Sánta Katalin, Dezső Mária, Molnár István, Vajda Gizella, Plugor Sándor, Török Gyula, Vajda Magda, Kökösi Mózes neve.

Évtizedes hagyományra tekint vissza és napjainkban is igen népszerű a 18 évesek nagykorúsitása, amely falutalálkozóként és számontartható esemény, hiszen hazavonzza az elszármazottakat is. Rendszerint a Karácsony és Szilveszter rangos rendezvénye, amely minden évben ujabb korosztályokat visz közelebb a szinpadhoz, a nyilvános szerepléshez. Ez a rendezvény az utobbi években Sánta Edit ovónő lelkes munkájának gyümölcse.

18 évesek 1995-ben 18 évesek 2005-ben

Bár nem eresztett mély gyökeret a közös éneklés /szakember hiánya miatt/ mégis idekivánkozik a Szőts Dániel zenetanár-karnagy vezette vegyes dalárda sikeres néhány éves működése.

Ugyanebben az időszakban fontos szerepet töltött be a művelődési életben a helyi filmvetités, amelynek vezetői: id.Plugor Gyula, Nagy András, Szilágyi Mátyás, Virág Simon és ifj.Pataki Sándor.

Igen gyakori vendége volt a művelődési otthonnak a marosi Székely Népi Együttes, valamint a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Szinház. Az utobbi években bérletesként több mint félszáz néző látogatta szervezetten a szinházi előadásokat.

Az 50-es évektől állandó jeleggel működik a községi könyvtár, amely több mint tizezer kötetet számlál magyar, román művek mellett a világirodalom gyöngyszemei állanak az olvasok rendelkezésére.

Rendszerezett levéltári anyagok lehetőséget biztositanak a falu gazdasági, közigazgatási múltjának feltárásában.

Jelentős évszám 1913 a község életében, ekkor alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Testület, amelynek első parancsnoka Váncsa János községi jegyző. Alakulásától napjainkig fontos szerepet tölt be a faluközösség életében, ugyanis többször első, vagy második helyezette a megyei tűzoltó versenyeknek, hozott már országos második dijat is. Több évig parancsnoki tisztséget töltött be: Ürmösi Domokos, Molnár József és Nagy Barabás, aki jelenleg is irányitja a testület munkáját. Tevékenységük eredményét igazolja az ujonnan  épitett, tűzoltó kocsival is felszerelt szertár.

Fuvószenekar Kökösi népviselet Fuvószenekar

1930-35 között 41 tagot számlált, ezt bizonyitja a korabeli fénykép. Ebből a népes táborból alakult a 18 tagú fuvószenekar  /1938/ A szükséges hangszerek legnagyobb részét az ortodox egyháztól vásárolták meg. /fénykép/ A zenekar szakmai fejlődését sepsiszentgyörgyi és brassói hivatásos karmesterek és a rendszeres próbák  biztositották. Majálisokon, tűzoltó versenyeken történő sikeres szereplésükről feljegyzések tanuskodnak. Anyagiak hiányában nem volt lehetőség új hangszerek vásárlására és a régiek felújitására és emiatt feloszlott a 80-as években.

Helyét az öt tagot számláló könnyűzenekar vette át amelynek tagjai: Török Gyula, Virág Simon, ifj.Plugor Mihály, Kanyo Lajos, Bokor Sándor.

A rendszerváltás után beszükül a szervezet tevékenysége, a televizió elhóditja a művelődési otthon szereplőit, nézőit. Kevés alkalom adódik közös fellépésre, népszerűvé váltak a modern szórakozási lehetőségek, bénitólag szorongat a minden területen eluralkodott, bizonytalanság, a közömbösség és távtalanság.
Jelenleg a nemzeti tudatra és megmaradásra irányuló nevelés súlypontja áttevődik az egyházak hatáskörébe.

Ezt a szerepkört a DFIE (Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet) IKE (Ifjúsági Keresztyén Egyesület) vállalta fel.

A kökösi vegyeskórus megalakulása nem 10-15 évvel ezelőtt történt, hanem alig másfél éve. 2009 januárjában egy összejövetelen született az ötlet: milyen jó lenne, ha községünkben is működne kórus, ezáltal a falu rendezvényeit még színesebbé tudnánk tenni; milyen jó lenne, ha a falu lakosainak egy olyan átfogó tevékenységet tudnánk biztosítani, ahol a legidősebb és a legfiatalabb is jól érzi magát. Kicsit még elmélkedtünk az ötleten és miután felmértünk a helyzetet, kiderült, hogy valóban igényünk van rá. Ennek következményeként felkértük az Illyefalvi református kántor, Jakab Csaba segítségét és hálát adunk az Istennek, hogy ő elvállalta és teljes odaadással, nagy türelemmel és szakértelemmel végzi munkáját kis közösségünkben.

Kezdetben kb. 18 személy vett részt a kóruspróbákon, majd az első fellépésünk, vagyis a 2009. március 15-i előadásunk után  a kórustagok száma kibővült 25-re.

Eddigi fellépéseink kizárólag Kökösben történtek: felléptünk a március 15-i rendezvényen, falunapon, karácsonykor, idősek vasárnapján. Úgy gondoljuk, hogy az első, igazi megmérettetésünk most, ebben a hónapban megszervezendő kórustalálkozón lesz. Nagy izgalommal, szorgos munkával és jókedvvel készülünk erre  az ünnepre.

KÓRUSTAGOK NÉVSORA: Bács Erika, Bács István, Biró Annamária, Biró Attila, Bokor Sándor, Ifj. Farkas Sándor, Györgyilyés Márta, Horváth György, Kőrös Mihály, Kovács Levente, Mátis István, Molnár Sándor, Nagy Csaba Géza, Nagy Hajnalka, Pataki István, Sánta Edit, Sigmond Enikő, Sigmond Piroska, Szakács Éva, Taras Réka, Toók Bálint, Ürmösi Varvara, Id. Veres János, Virág Attila, Virág Éva

Forrás: markolaci69

Helyi amatőr szinjátszócsoport is működik Sánta Edit ovónő vezetésével. Dicséretre meltó, hogy  már évek óta dobogós helyen végeznek a fiatalok az unitárius egyház keretén belül működő ifjúsági szervezet által szervezett szinjátszó találkozón. Ezen kivül számtalan rendezvényen képviselik községünket. Eredményeikre büszkék vagyunk.

Sztolyka Ilona ny.tanár

Sztolyka Lajos kult.igazgató

Bíró Annamária, könyvtáros

Bibliográfia: Községi levéltár, könyvtár

Visszaemlékezések:
György Ferenc és Piroska
Konnáth Klára, Sztolyka Ilona, Nagy Barabás, Soós Áron,
özv.Sztáncsuj Jánosné

Oldalainkat 11 vendég és 0 tag böngészi

Keresés

Gondolatébresztő